ศูนย์การเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศูนย์การเรียนรู้ การบริการทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต