20160829100834 aWQecv0

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเสริมสิริมงคล บวงสรวงขุนเลิศโภคารักษ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต