20160911085511 HK0XZl0

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลบูชาพระพุทธอุดมวัฒนมงคล ในวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกันทำบุญเสริมสิริมงคลบูชาพระพุทธอุดมวัฒนมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลบูชาพระพุทธอุดมวัฒนมงคล โดยเวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เวลา ๐๙.๐๙ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ