20161012161917 Tzp8BH0

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ทุกวันที่ 14 ของเดือน ณ บริเวณลานมณฑปพระพุทธอุดมวัฒนมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 - 11.30 น. พิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 3 รูป หมายเหตุ 1. สำนักศิลปะฯ ได้จัดเตรียมภาชนะไว้สำหรับใส่ภัตตาหารถวายพระสงฆ์ 2. ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน เวลา 11.30 - 12.30 น. 3. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม