20161210102247 OpTJUW0

 

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมโครงการรักษาศีล 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ทุกวันที่ 14 ของเดือน วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานมณฑปพระพุทธอุดมวัฒนมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต