789ef00656cb53b6a14b4570152d457c XL

กำหนดการ พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
9 พฤศจิกายน 2560  
  09.00 – 13.00 น. บัณฑิตรายงานตัว ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จน
  14.00 – 17.00 น. พิธีปฐมนิเทศ (เวลา 14.00 น. บัณฑิตเข้าศูนย์ประชุมใหม่โดย พร้อมกันทุกคน)
  17.30 น. เป็นต้นไป บัณฑิตรับชุดครุย ณ ห้องประชุม 4 ใต้ศูนย์ประชุม
10 พฤศจิกายน 2560  
  08.30 – 16.30 น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย
  18.30 น. บัณฑิตใหม่เข้าร่วมงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11 พฤศจิกายน 2560  
  08.30 – 11.00 น. ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย
  12.00 – 16.30 น. บัณฑิตรวมตัว ณ จุดแถวใต้ศุนย์ประชุม เพื่อซ้อมโหลดบัณฑิต
12 พฤศจิกายน 2560  
  07.30 น. บัณฑิตรวมตัว ณ จุดแถวใต้ศูนย์ประชุม
  08.30 – 13.00 น. พิธีฝึกซ้อมใหญ่
14 พฤศจิกายน 2560  
    พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (ภาคแรก)
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์

 

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต 

ม.ราชภัฏภูเก็ต กำหนดถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ม.ราชภัฏภูเก็ต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ประจำปี 2560 (โดยแบ่งตามคณะ) และกำหนดรายละเอียดการจองรูปหมู่บัณฑิต  ดังนี้

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560  บัณฑิตเตรียมความพร้อม หน้าศูนย์ประชุม

คณะ จำนวนบัณฑิต เวลาขึ้นแท่นยืน
คณะครุศาสตร์ 895 คน 7.30 น.
คณะวิทยาการจัดการ 558 คน 8.00 น.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 56 คน 8.30 น.
คระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 262 คน 8.50 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591 คน 9.15 น.
บัณฑิตวิทยาลัย (ปริญญาโท-เอก) 82 คน 9.45 น.
รวม 2,444 คน  

หมายเหตุ

* กรุณามาเข้าแถวเพื่อถ่ายรูปก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อจัดแถวตามความสูง

* ใช้เวลาแต่ละกลุ่ม 30 นาที (เวลาที่ใช้ถ่ายจริงประมาณ 20 นาทีต่อกลุ่ม)

* แสตนด์ในการถ่ายใช้ 2 แสตนด์ ถ่ายพร้อมกัน แต่ละแสตนด์ จะตัดจำนวนบัณฑิตตามที่กำหนดไว้

* บริเวณสถานที่ถ่ายรูป อยู่ด้านหน้าศูนย์ประชุม

* ช่วงรอถ่ายภาพหมู่ หากมีเวลามาก บัณฑิตสามารถไปพักรับประทานอาหารก่อนได้ และให้อยู่ในบริเวณที่ได้ยินเสียงประกาศ

* บัณฑิตควรตรงต่อเวลา เพื่อเป็นการให้เกียรติตนเองและผู้อื่น

 รายละเอียดการจองรูป