1

ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันศุกร์ ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมกะตะ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

ดาวน์โหลดรายชื่อ